Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov (podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

občianske združenie ŠTÚDIO SIMART, so sídlom Narcisová 799/6 821 01 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52115411, registračné číslo: VVS/1-900/90-55326, registrový úrad: Ministerstvo vnútra SR (ďalej len „baletné štúdio“).

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené a právny základ spracúvania osobných údajov:

Údaje sú spracúvané za účelom poskytovania služieb baletného štúdia spočívajúcich v poskytovaní výučby tanca, baletu a pohybovej prípravy pre deti. Predmetom spracúvania sú osobné údaje detí ako účastníkov kurzov a iných aktivít organizovaných baletným štúdiom, vrátane osobných údajov ich zákonných zástupcov. Právnym základom pre spracúvanie údajov je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba. Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou nevyhnutnou pre účely poskytovania služieb baletného štúdia. Pre účely spracúvania osobných údajov sa za zmluvu považuje prihláška na kurzy a iné aktivity organizované baletným štúdiom a neformálna akceptácia takejto prihlášky zo strany baletného štúdia.

Doba uchovávania osobných údajov:

Osobné údaje baletné štúdio uchováva len v období, počas ktorého je uchovanie nevyhnutné s ohľadom na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Práva dotknutej osoby:

Práva na prístup k osobným údajom

Dieťa, resp. jeho zákonný zástupca (ďalej spoločne alebo jednotlivo len „klient“) má právo požiadať o potvrdenie, či sú jeho osobné údaje skutočne spracúvané, a ak sú, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k stanoveným informáciám. Baletné štúdio v takom prípade poskytne klientovi kópiu spracúvaných osobných údajov.

Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“)

Klient má právo, aby baletné štúdio bez zbytočného odkladu vymazalo jeho osobné údaje. Ak klient odvolá súhlas na spracúvanie osobných údajov, baletné štúdio jeho osobné údaje vymaže.

Právo na obmedzenie spracúvania

Klient má právo na to, aby baletné štúdio obmedzilo spracúvanie jeho osobných údajov, napr. z dôvodu nepresnosti spracúvaných osobných údajov či protiprávnosti ich spracúvania.

Právo na prenos údajov

Klient má právo získať poskytnuté osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte a odovzdať ich inému prevádzkovateľovi.

Právo na opravu

Klient má právo, aby baletné štúdio bez zbytočného odkladu opravila nepresné osobné údaje, ktoré o ňom spracúva. Má tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.

Právo vzniesť námietku a odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Klient môže kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov.

Právo podať sťažnosť

Ak sa klient domnieva, že spracúvaním jeho osobných údajov baletným štúdiom dochádza k porušeniu príslušných právnych predpisov, môže sa obrátiť so svojou sťažnosťou na:

Úrad na ochranu osobných údajov

https://www.uoou.sk/

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

Práva dotknutej osoby sú bližšie upravené v § 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyššie uvedené práva je možné uplatniť prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu: simart@baletnestudio.sk